TekstyliaLand1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepuDrodzy klienci - zamówienia na stronie tekstylialand.pl nie są już przyjmowane. Spółka Artbiano złożyła wniosek o upadłość.
sklepu internetowego www.TekstyliaLand.pl


I. Definicje
Użyte w ie pojęcia oznaczają:
1.1. Artbiano – Artbiano sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Księcia Witolda 49 / 15 50-202 Wrocław

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.Klient1.2.
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).Kodeks Cywilny1.3.
1.4. – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.TekstyliaLand.pl.
 1. 1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.TekstyliaLand.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
  1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Artbiano a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  1.10. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
  1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  II. Postanowienia ogólne
  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.TekstyliaLand.pl.
  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2.3. Sklep internetowy, działający pod www.TekstyliaLand.pl, prowadzony jest przez Artbiano .
  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.TekstyliaLand.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.TekstyliaLand.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Artbiano Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Nowe zamówienie Nr: […]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email zatytułowanej „Status zamówienia Nr: […] został zmieniony”, a w treści tegoż maila zawarta jest informacja "Zamówienie przyjęte" zawierającej w odsyłaczu ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. 5.0. Produkty sprzedawane na tekstylialand.pl są produktami nowymi.

  V. Dostawa
  5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy na terytorium Polski wynoszą:
  a) 12.99 zł brutto - (kurier DPD) - płatność przelewem na rachunek Artbiano lub zakup za pośrednictwem Payu lub PayPal - płatności przez Internet,
  b) 10.99 zł brutto - (InPost - Paczkomaty) - płatność przelewem na rachunek Artbiano lub zakup za pośrednictwem PayU lub PayPal - płatności przez Internet,
  c) Artbiano pokrywa koszty przesyłki przy zakupach od 399 zł.
  Dodatkowo koszty dostawy w/w zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  5.3. Termin realizacji dostawy od dnia zawarcia umowy wynosi od 1 do 4 dni roboczych (nie dotyczy wysyłki za granicę) licząc od dnia zapłaty, jednak z pominięciem wyrobów gotowych szytych na miarę.
  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.TekstyliaLand.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury bądź paragonu.

  VI. Ceny i metody płatności
  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na rachunek bankowy 54 1140 2004 0000 3902 7925 3026,
  b) płatnością w systemie Przelewy24 lub PayPal.

  VII. Prawo odstąpienia od umowy
  Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.TekstyliaLand.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować Artbiano sp. z o.o. ul. Księcia Witolda 49/15 50-202 Wrocław, tel. +48 508 642 400, sklep@tekstylialand.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - Adresat Artbiano sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, faks: +48 508 642 400, sklep@tekstylialand.pl

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  - Data


  (*) Niepotrzebne skreślić.


  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać rzecz do Artbiano sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  VIII. Gwaranacja i rękojmia produktów
  8.1. Fototapety oraz obrazy są objęte 24 miesięczną gwarancją.
  8.2. Wszystkie pozostałe produkty posiadają 24 miesięczną rękojmię.​

  IX. Reklamacje dotyczące Towarów
  9.1. Artbiano jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
  9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@tekstylialand.pl.
  Artbiano zobowiązuje się dostarczyć rzeczy wolnej od wad i rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  10.1. Artbiano podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Artbiano o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Artbiano sp. z o.o.
  ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, mailowo pod adres sklep@tekstylialand.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  10.5. Artbiano zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  XI. Ochrona danych osobowych

  Polityka prywatności


  XII. Postanowienia końcowe
  12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artbiano a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artbiano a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Artbiano .
  12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 3. 12.4 .Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii. Współpracujemy z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Przejdź do strony głównej

Zapisz się i odbierz 10% na pierwsze zamówienie

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Sklep internetowy z firankami i zasłonami

Aranżacja wnętrza to nie tylko funkcjonalne meble, ale również dodatki. Dekoracje i akcesoria sprawiają, że całość prezentuje się nienagannie, podkreślając indywidualność i niepowtarzalny styl. Nasz sklep internetowy z firankami i zasłonami to miejsce, które przypadnie do gustu miłośnikom klasyki i nowoczesności. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy produkty o wyjątkowym wzornictwie i satysfakcjonującej jakości. Gwarantujemy, że dostępne tekstylia wprowadzą do aranżacji oryginalny klimat, dopasowując się do okolicznościowych świąt i gustu domowników. Oferujemy kolekcję zasłon w wielu wariantach kolorystycznych przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zamówieniem. Ponadto w ofercie znaleźć można kolorowe obrusy, nietuzinkowe firany i świąteczne akcesoria. Niepowtarzalne printy sprawią, że aranżacja zyska wyjątkowego charakteru, wprowadzając do wnętrza nieco świeżości, koloru i trójwymiarowych motywów przykuwających uwagę. 

Sklep z tekstyliami do domu i biura 

Sklep z tekstyliami to miejsce, w którym nie brakuje wyobraźni. Pozornie proste detale są w stanie sprawić, że aranżacja zyska na oryginalności. Szeroki wybór dostępnych dekoracji wpasuje się w stylistykę industrialną, skandynawską, glamour, a także klasyczną. W naszej ofercie nie brakuje minimalistycznych rozwiązań i nowoczesnych detali, które świetnie łączą elegancję z modernistycznym eklektyzmem. Nasi klienci w jednym miejscu mają szansę kupić niezbędne akcesoria i funkcjonalne tekstylia, które umilą długie, jesienne wieczory. Popularnością cieszą się przede wszystkim dekoracje okienne, które znajdą zastosowanie w domu i biurze. W naszym sklepie z zasłonami skupiamy się na dostępności różnorodnych modeli. Wśród bestsellerów nie brakuje motywów kwiatowych, lokalnego folkloru, designu geometrycznego oraz inspiracji najdalszymi zakątkami ulokowanymi na całym globie. Zasłony w rośliny i kwiaty to zdecydowani faworyci miłośników praktycznych rozwiązań. Bez względu na estetykę wszystkie warianty można dopasować do indywidualnych potrzeb, wybierając wymiary oraz sposób wykończenia.

Sklep internetowy z zasłonami z wysokiej jakości tkanin 

Dbając o satysfakcję klientów, oferujemy wyłącznie sprawdzone produkty wykonane z najlepszej jakości materiałów. Sklep internetowy z zasłonami umożliwia zakup mnóstwa kompletów, które bez problemu dopasujesz do stylu i funkcjonalności. Naszym priorytetem jest precyzyjne wykonanie, dlatego w ofercie mamy wyłącznie tekstylia godne zaufania. Certyfikat poświadczający jakość tkanin dekoracyjnych wydany przez Instytut Włókiennictwa to gwarancja najwyższych standardów. Zasłony wykonywane są z dbałością o każdy szczegół. Wszystkie tekstylia dostępne w naszym sklepie internetowym zachwycają wytrzymałością i niepowtarzalną kolorystyką. Rolety rzymskie, poduszki i obrusy również powstają z materiałów drukowanych na zaawansowanych drukarkach. Nadruk wykorzystujący nowoczesną technologię umożliwia uzyskanie wyjątkowo wyraźnych kolorów, które oddają rzeczywisty obraz, co jest szczególnie istotne w seriach produktów z kategorii: Przestrzenne 3D, Zwierzęta i Krajobrazy, które w sposób nietuzinkowy mają wpływ na estetykę aranżacji. 

Sklep z obrusami na wymiar 

Podobnie jak z zasłonami, tak w przypadku obrusów realizujemy zamówienia zgodnie z przygotowanym formularzem. To nasi klienci decydują o sposobie obszycia i wymiarach tekstyliów, dzięki czemu zawsze są one precyzyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Sklep z zasłonami i obrusami pozwala na stworzenie unikatowych kompletów zachowanych w podobnym lub takim samym klimacie. Oryginalne wzory w całym mieszkaniu to świetny sposób na spójną aranżację. W ofercie mamy również poduszki do kompletów zasłon i kolekcje unikatowych pościeli. Nasz sklep z obrusami to również świetne miejsce na znalezienie upominku dla najbliższych. Kolorowe tekstylia świetnie sprawdzą się jako praktyczny prezent na święta lub ważną uroczystość rodzinną. 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Tekstylialand.pl © 2023   |   Projekt i wykonanie sprawdzNas.pl

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl